Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ICED STUFF (zwanego dalej: SKLEPEM)

I DEFINICJE

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin SKLEPU.

Klient – oznacza osobę fizyczną, która dokonuje zakupu dobra na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji, nabywający prawa do jej własności na podstawie Umowy sprzedaży.

Sklep – oznacza firmę ICED STUFF, jako działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie.

Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem SKLEPU.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sklepem.

Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży towaru na odległość, ze specyfikacją dotyczącą ilości i rodzaju Towaru.

Zamówienie indywidualne – oznacza zamówienie, które realizowane jest przez Sprzedawcę według specyfikacji podanej przez danego Klienta.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Sklep internetowy Iced Stuff działający pod adresem www.icedstuff.pl (dalej: Sklep) jest prowadzony przez: Karol Słuszniak ICED STUFF z siedzibą w Warszawie, ul. Smolna 13/62, kod pocztowy 00-375. NIP: 7773357334, REGON: 385261334 wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki

Magazyn, wysyłka towarów oraz przyjmowanie zwrotów i reklamacji realizowana jest przez przedsiębiorstwo o nazwie ICED STUFF adres: ul. Smolna 13/62, kod pocztowy 00-375 Warszawa.

2.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy sprzedaży oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2.3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest ukończenie 18 roku życia oraz:

 • posiadanie dostępu do Internetu;
 • posiadanie adresu e-mail;
 • zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;
 • włączona obsługa javascript;
 • zainstalowanie wtyczki Flash Player;
 • akceptacja plików cookies.

2.4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

2.5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.

2.6. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji oraz samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania. 

2.8. Klient, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przez złożenie zamówienia potwierdza, iż się z nim zapoznał.

2.9. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.10. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia od umowy koszt przesyłki zwrotnej towaru ponosi kupujący.

2.11. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, kartapłatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, odroczone płatności PayPo oraz Twisto.

2.12. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją ICED STUFF® o czasie trwania 365 dni od momentu dostarczenia zamówienia.

III WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

3.1. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r.. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380z późn. zm.)

3.2. Klient, składa zamówienie, wskazując na produkty, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „Do koszyka”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.

3.3. W Koszyku, Klient ma możliwość:

 • dodawania i usuwania produktów oraz ich ilości;
 • wskazania adresu, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
 • wyboru sposobu dostawy;
 • wyboru sposobu płatności (przelew tradycyjny, IMoje, PayPo, Twisto, PayPal);
 • dodania kodu rabatowego.

3.4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Klient podał nieprawdziwe dane Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.

3.5. Wysyłka zakupionego towaru realizowana jest w terminie podanym na stronie produktu, który został zamówiony, przy czym termin ten liczony jest od daty potwierdzenia płatności  za towar na koncie Sklepu.

3.6. Zakupiony towar wysyłany jest w kopertach lub kartonach.

3.7. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą dopiero w kolejnym dniu roboczym.

3.8. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

3.9. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie podmiotów pośredniczących w transakcji (serwis iMoje) brak zapłaty w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się z chwilą otrzymania należności za towar.

3.10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:

3.10.1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

3.10.2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

3.10.3. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne;

3.10.4. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

3.11. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.

3.12. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania formularza zwrotu, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie IV niniejszego Regulaminu.

3.13. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

3.14. Sklep może zamieścić na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu  skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

3.15. Zamówienia indywidualne (customy/na zamówienie) można składać za pośrednictwem adresu e-mail Sklepu lub telefonicznie. W takim przypadku Sklep dokona orientacyjnej wyceny i prześle ją na wskazany przez klienta adres e-mail.

3.16. Czas realizacji zamówienia indywidualnego (customu/na zamówienie) wynosi do 40 dni roboczych, a w przypadku trudno dostępnych materiałów może się wydłużyć do czasu niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia.

3.17. Sklep obsługuje Klientów na całym świecie. 

IV CENY PRODUKTÓW I KOSZTY PRZESYŁKI

4.1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i są podawane w walucie polskiej PLN.

4.2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.

4.3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

4.4. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.

4.5. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, zalecane jest, aby Klient sprawdził w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki zalecane jest, aby Klient, wraz z kurierem, sporządził protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez klienta i kuriera. Niezastosowanie się do zaleceń nie wpływa na możliwość złożenia reklamacji w Sklepie.

4.6. Odbierając przesyłkę, Klient powinien sprawdzić stan paczki i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, skontaktować się z nami mailowo (contact@icedstuff.com) opisując zaistniałą sytuację.

4.7. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 14,99zł do 139,99zł i jest zależny od gabarytu przysyłki i adresu jej doręczenia.

V DOPUSZCZALNE FORMY PŁATNOŚCI

5.1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać przelewem na konto Sklepu.

5.2. Możliwe sposoby płatności w sklepie to: przelew tradycyjny, PayPal, Imoje, Twisto, PayPo.

5.3 Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

5.4. Zwrot środków następuje w takiej samej formie w jakiej została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VI REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU

6.1. Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Umowę, od której odstąpiono, uważa się za niezawartą.

6.2. W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy Klient składa na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i dołącza je wraz ze zwracanym towarem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu towaru, a jeżeli towar jest dostarczany częściami, od doręczenia ostatniej części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sklepu lub skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail sklepu contact@icedstuff.com. Koszt wysyłki zwrotnej jest po stronie klienta.

6.3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

6.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Sklep zobowiązany jest do przekazania Klientowi wpłaconej kwoty za towar objęty zwrotem oraz uiszczonych kosztów wysyłki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki ze zwracanym towarem. 

6.5. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient uzgodni ze Sklepem inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep wstrzymuje się z ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem. Sklep dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

6.6. Jeżeli Klient przesłał formularz odstąpienia od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.

6.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości towaru.

6.8. Przepisów powyższych nie stosuje się do zamówień indywidualnych (custom/na zamówienie) opisanych w § 2 ust. 16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

6.8.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

6.9. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową. Reklamację z tego tytułu Klient składa na piśmie lub e-mailem w terminie 365 dni od dnia dostarczenia mu towaru. Adres do korespondencji oraz adres e-mail określony jest w § 1 ust. 1 i § 5 ust. 2. Reklamacja może zawierać jedno z żądań: obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

6.9.1. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia, uszkodzeń mechanicznych i chemicznych wynikających z nieprawidłowego użytkowania oraz kontaktu z wodą.

6.10. Sklep może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji), opakowania przesyłki w której reklamowany towar nadszedł lub towaru który jest przedmiotem reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, jeżeli jest kompletna, bądź uzupełnienia, jeżeli to było wymagane. Dostarczenie Sprzedającemu towaru na warunkach określonych w niniejszym ustępie, następuje na koszt kupującego.

6.11. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sklep niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub przesyła Klientowi pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Klientowi należną kwotę przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na konto. Sklep wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

6.12. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i Sklepu. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Klientem a Sklepem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.

6.13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do określenia praw i obowiązków Klienta i Sklepu w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy o rękojmi przy sprzedaży.

VII ZWROTY NALEŻNOŚCI

7.1. Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, w przypadku:

7.1.1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

7.1.2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

7.1.3. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy. Przy czym czas na przyjęcie  i rozpatrzenie reklamacji wynosi 10 dni roboczych.

7.1.3.1. Reklamację należy zgłosić drogą mailową na adres: contact@icedstuff.com wraz z powodem złożenia reklamacji i jego opisem.

7.1.4. uznania prawa do żądania obniżenia ceny produktu.

7.2. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) lub przekazem pocztowym (klient ponosi koszty przekazu) – jeśli zamówienie było opłacone:

7.2.1. z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej;

7.2.2. przy odbiorze u kuriera, w paczkomacie lub na poczcie.

7.3. W przypadku wystąpienia wady towaru, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi. 

7.3.1 Zgodnie z Kodeksem cywilnym, Kupujący będący przedsiębiorcą innym niż Przedsiębiorca uprzywilejowany, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

7.3.2 Korzystając z rękojmi, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 3. żądać wymiany towaru na wolny od wad,
 4. żądać usunięcia wady.

7.3.3 Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres ul. Smolna 13/62, 00-375 Warszawa

7.3.4 Celem uniknięcia wątpliwości Sprzedawca zwraca uwagę, że do odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego innego niż Kupujący uprzywilejowany, związanej z reklamacją, stosuje się postanowienie § 11 ust. 5

7.4  Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje przedsiębiorcom, którzy dokonują zakupów w ICED STUFF w celach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, gdy zakupy te nie posiadają dla kupującego charakteru zawodowego maksymalnie do 14 dni od otrzymania zakupionego towaru.

7.4.1 Przez przedsiębiorcę rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wykonującą w własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

7.4.2 ICED STUFF zachęca przedsiębiorców do dokładnego zapoznania się z opisami produktów przed dokonaniem zakupu oraz do kontaktu z naszym działem obsługi klienta w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących produktów.

7.5 W przypadku stwierdzenia wad produktu, przedsiębiorca ma prawo złożyć reklamację w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

7.5.1 Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres sklepu lub drogą elektroniczną na adres contact@icedstuff.com.

7.5.2 W reklamacji należy zawrzeć dokładny opis problemu oraz żądanie dotyczące sposobu rozwiązania sprawy (np. wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy).

7.5.3  ICED STUFF zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania i poinformowania przedsiębiorcy o wyniku rozpatrzenia.

7.5.4 W przypadku uznania reklamacji, ICED STUFF podejmie odpowiednie działania zgodnie z wyrażonym przez przedsiębiorcę żądaniem, o ile jest ono zgodne z przepisami prawa dotyczącymi rękojmi.

7.5.5 Jeżeli reklamacja zostanie odrzucona, ICED STUFF udzieli szczegółowego uzasadnienia swojej decyzji.

7.5.6 Przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością, jednak nieposiadających dla niego charakteru zawodowego, ma również prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na zasadach określonych w przepisach prawa dotyczących ochrony konsumentów.

VIII PLIKI „COOKIES”

8.1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

8.2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, niewielkimi informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, laptopie, smartfonie) niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać. Pliki te zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, zazwyczaj jest to nazwa strony internetowej, ich personalizacja i informacje logowania.

8.3. Sklep wykorzystuje pliki cookies do dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, a także tworzenia statystyk, które pomogą zrozumieć sposób korzystania ze Sklepu przez Klienta i przez to ulepszanie struktury i zawartości Sklepu.

8.4. Sklep dzieli przechowywane pliki cookies ze względu na czas, przez jaki są one umieszczone w urządzeniu końcowym Klienta i rozróżnia:

8.4.1. Cookies tymczasowe (session cookies) – używane tylko podczas aktualnej sesji Klienta i usuwane po jej zamknięciu.

8.4.2. Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu aktualnej sesji i są przechowywane na komputerze Klienta przez oznaczony czas lub bez okresu ważności w zależności od indywidualnych ustawień właściciela witryny.

8.5. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies znajdujące się na jego komputerze. Sklep informuje, iż usunięcie, wyłączenie lub ograniczenie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu lub jego niektórych składników.

8.6. Sklep rozróżnia pliki cookies także w następujący sposób:

8.6.1. Funkcjonalne – umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Sklepu,

8.6.2. Służące bezpieczeństwu – umożliwiające bezpieczne korzystanie z funkcjonalności Sklepu,

8.6.3. Uwierzytelniające – umożliwiające utrzymanie tzw. sesji zalogowania Klienta,

8.6.4. Reklamowe – umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanych reklam,

8.6.5. Konfiguracyjne – umożliwiające konfigurację ustawień funkcji i usług Sklepu.

8.7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)

8.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

IV NEWSLETTER

9.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.

9.2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link dezaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm), Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych. Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji, ułatwienia złożenia kolejnych zamówień oraz w celach marketingowych. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

10.2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ICED STUFF, ul. SMOLNA 13/61, 00-375 Warszawa, NIP: 7773357334, która przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną – wyłącznie w celu właściwego wykonania usługi oraz w celu dokonania rejestracji użytkownika.

10.3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

10.4. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, … itp.

10.5. 

Cel - Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).

Czas - Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

10.6. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia")

10.7. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.

10.8. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej

10.9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych” lub “Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności”.

                                             (przykładowy checkbox)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych” lub “Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności”.(przykładowy checkbox)

 

10.10. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta

10.11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

XI OCHRONA PRAW AUTORSKICH

10.1. Zawartość strony internetowej icedstuff.pl jest chroniona prawami autorskimi. Treści oraz zdjęcia i grafiki publikowane przez jej autorów stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach podległych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie.

10.2. Podstawą do egzekwowania roszczeń za bezprawne wykorzystanie materiałów w całości lub w części są ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r, oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Sklep informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.

11.2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

11.3. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt V niniejszego Regulaminu.

11.4. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.

11.5. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

11.6. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

11.7. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.

11.8. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu wysyłając Im elektroniczną wiadomość na adresy email podane podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.

11.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

11.10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 12.01.2024r.